پیشگامان شیمی منطقه آزاد انزلی

هیدروکربن یک ترکیب آلی متشکل از کربن و هیدروژن است که اکثر آنها در نفت خام وجود دارند.هیدروکربن ها به دو دسته آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می شوند. برای تولید هیدروکربن ها پس از جداسازی نمک ها و اسیدها از نفت خام ، هیدروکربن ها را در دو دسته سبک و سنگین پاالیش می کنند.هیدروکربن های سبک و سنگین حاصل از بلندینگ صرفا یک نام تجاری بوده که عموما از ترکیب مواد مشخص تا رسیدن به مشخصات مطلوب انجام می گردد. همچنین این هیدروکربن ها می توانند به عنوان یکی از سوخت های میان تقطیری پاالیشگاهی با دامنه جوش 1۵۰ الی ۴۰۰ درجه سانتی گراد قلمداد گردد.